Region Östergötland

Bra resultat för satsningar på kvinnors hälsa och förlossningsvård

[2021-04-12]

Förbättrad arbetsmiljö i förlossningsvården och en forskningsstudie för att få fler kvinnor att komma på de gynekologiska cellprovskontrollerna. Det är några av de insatser som Region Östergötland arbetat med 2020 i den nationella satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård, som visar bra resultat trots pandemin.

 Bilden visar en ultraljudsundersökning av en gravid kvinna.

Region Östergötland visar flera goda exempel i redovisningen av de satsningar som gjordes förra året. Insatserna handlar bland annat om en forskningsstudie för att försöka få fler att komma på de gynekologiska cellprovskontrollerna. I studien har kvinnor som inte kommit när de blivit kallade kontaktats via brev och telefon. Regionen har också skapat ett idéburet offentligt partnerskap med den ideella föreningen Novahuset, där syftet är att ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor och deras närstående. Under 2020 har även ett arbete för att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården gjorts, liksom kompetenshöjande insatser för medarbetarna. Den nya neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset i Norrköping invigdes också.

Bättre vård och service
– Det viktigaste är att hela tiden uppehålla patientsäkerhet och hög kvalitet i allt vi erbjuder patienter och familjer. Det är ett ständigt arbete. Det här är några områden där vi har kunnat genomföra större satsningar för att ge bättre vård och service. Året har varit ansträngt på grund av pandemin, och därför har det varit begränsat hur mycket utvecklingsarbete vi kunnat satsa på. Vi hoppas ändå att det vi har gjort kommer att ge östgötarna bättre hälsa bättre upplevelser av den vård de får, säger Tobias Ekenlie, chef för Barn- och kvinnocentrum i Region Östergötland.

Regionens fleråriga arbete inom den nationella satsningen på förbättrad förlossningsvård och kvinnors hälsa har gett flera positiva effekter, visar rapporten Regionernas redovisning för 2020. Exempelvis syns en bra utveckling när det gäller andelen kvinnor som screenats för riskbruk av alkohol vid inskrivningen till mödrahälsovården. Mellan 2015 och 2020 ökade andelen kvinnor som screenats från 79,7 procent till 93,8 procent. Under samma period ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök på barnmorskemottagning efter förlossningen från 87,7 procent till 90 procent.

Långsiktig hälsa
– Att gravida hittar hälsosamma levnadsvanor och balans i livet är extremt viktigt för både mamman och det kommande barnet. Under graviditet kan vården stödja kvinnor utifrån individens behov och fånga upp risker. Därför är mödrahälsovårdens arbete så viktigt, det handlar om långsiktig hälsa för minst två individer, säger Tobias Ekenlie.

Region Östergötland planerar att genomföra 70 insatser inom ramen för satsningen i år.

Textansvarig: Cecilia Ottosson, nyhetsredaktionen

 

Överenskommelsen
Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och regeringen. Varje år gör landets regioner en redovisning av vilka insatser de har gjort inom satsningen. Rapporten Regionernas redovisning för 2020, som SKR sammanställt till Socialdepartementet, visar att Region Östergötland genomförde 74 insatser förra året.