Region Östergötland

Biopsykosociala mekanismer bakom IBS

[2021-01-21]

Magtarmsjukdomen IBS tros bero på störningar i det ömsesidiga samspelet mellan tarm och hjärna, men de bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda. I sin avhandling har Anna-Karin Norlin studerat biopsykosociala mekanismer vid IBS med fokus på stress, samsjuklighet och fatigue.

Bilden visar Anna-Karin Norlin

Anna-Karin Norlin, läkare vid Vårdcentralen Mantorp, har studerat Irritable Bowel Syndrome (IBS) i sin avhandling inom medicinsk vetenskap. IBS är en vanlig magtarmsjukdom, som för många innebär ett stort lidande, försämrad livskvalitet och många sjukvårdsbesök. De flesta IBS-patienterna tas om hand i primärvården.

- Nuvarande, tillgänglig behandling är ofta otillräcklig. Förutom buksmärta har en del IBS-patienter andra symtom som muskelsmärta och en handikappande trötthet, som inte går över vid vila, så kallad fatigue. Det är också vanligt förekommande med andra sjukdomstillstånd som depression och andra smärtsyndrom, säger Anna-Karin Norlin.

Numera tror man att IBS beror på störningar i det ömsesidiga samspelet mellan tarm och hjärna, men de bakomliggande mekanismerna är inte helt klarlagda. Annan forskning har visat att andra symtom som trötthet och muskelvärk samt samsjuklighet som till exempel depression många gånger upplevs som värre av IBS-patienten än de faktiska magtarmsymtomen.

Lägre nivåer av stresshormon
I sin avhandling utforskar Anna-Karin Norlin biopsykosociala mekanismer vid IBS med fokus på stress, samsjuklighet och fatigue. För att förstå IBS-patientens symtom har en så kallad biopsykosocial förklaringsmodell använts, eftersom symtomen inte bara beror av biologiska mekanismer, utan också på individens sociala miljö och psykologiska reaktioner.

- Resultaten visar att en andel IBS patienter, jämfört med andra primärvårdspatienter, hade betydligt lägre nivåer av stresshormonet kortisol mätt över tid trots att IBS patienterna upplevde mer stress. Det skulle kunna bero på en utmattning av stressystemet hos en del av IBS-patienterna, säger Anna-Karin Norlin.

Många upplevde fatigue
Vidare visas att samsjuklighet och framför allt sömnstörning verkade spela stor roll för hur mycket kontakt IBS-patienterna hade med vårdcentralen. Däremot verkade en större känsla av sammanhang, mindre buksmärta liksom låg ålder vara de viktigaste faktorerna för att patienter med IBS skulle skatta sin hälsa som god. Det visade sig att IBS-patienter upplevde en fyrfaldigt större påverkan av fatigue på sina dagliga liv jämfört med friska deltagare i en kontrollgrupp. Trötthetsupplevelsen hos IBS-patienterna var kopplad till så väl missförhållanden under uppväxten som en något ökad inflammatorisk aktivitet i blodet liksom till minskad samtida aktivitet i hjärnområden av betydelse för motivation och kognition.

Sammantaget belyser avhandlingen komplexiteten i IBS där mekanismer och symtom ofta sträcker sig långt utanför magtarmsystemet och därmed också vikten av helhetssyn och individualiserad behandling vid omhändertagandet av IBS-patienten.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen Exploring the Biopsychosocial Model in Irritable Bowel Syndrome: with emphasis on stress, comorbidities and fatigue lades fram den 9 november 2020 vid Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet.

Andra webbplatser