Region Östergötland

Beslut om nya tag för att förbättra tillgängligheten i cancervården

[2021-08-26]

Region Östergötland tar nya tag för att förbättra tillgängligheten inom cancervården. Målet är att inkludera fler patienter och korta ledtiderna i de standardiserade vårdförloppen.

Bild på Kaisa Karro.

Sedan 2015 pågår ett nationellt arbete med att införa så kallade standardiserade vårdförlopp för att därigenom förbättra väntetiderna. Region Östergötland har infört standardiserade vårdförlopp för alla cancerdiagnoser som omfattas av det internationella initiativet och byggt upp en utredningsenhet för samordnad cancerutredning. Trots det är väntetiderna inom cancervården för långa, något som även regionens revisorer påpekat i en rapport. Däremot ligger Region Östergötland väl till när det gäller överlevnad efter cancerdiagnos.

– Vården ska finnas där när du behöver den som mest. Därför är detta ett viktigt steg för att korta vårdköer och göra vården mer tillgänglig, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Ska ackrediteras

Vid onsdagens sammanträde beslutade regionstyrelsen att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra Region Östergötlands resultat inom cancervården och de standardiserade vårdförloppen och att inleda en ackrediteringsprocess för cancervården genom Organisation of European Cancer Institutes (OECI).

– Många goda insatser har gjorts, men det behövs ytterligare fokus och tryck i arbetet för att utveckla de standardiserade vårdförloppen, säger Kaisa Karro.

Textansvarig: Bodil Knuthammar

Testanas