Region Östergötland

Beslut att upphandla BUP och rehabilitering

[2020-08-25]

Sedan tidigare är delar av barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland upphandlad. När nuvarande avtal med vårdgivare löper ut i maj nästa år behöver en ny upphandling genomföras. Därför fastställde hälso- och sjukvårdsnämnden idag en kravspecifikation för kommande upphandling för delar av barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården.

Bilden på fötter i gymnastikskor

Jämfört med tidigare kravspecifikation ställer Region Östergötland en rad nya krav på upphandlingen. Barnperspektivet betonas starkare med skrivningar kopplade till Barnkonventionen, krav på fysisk läkarnärvaro i länet införs och samordningen stärks för att undvika att patienter hamnar mellan stolarna.

– För oss är det allra viktigaste att barnet får en god vård utifrån sina behov och förutsättningar, men vi ser att alltför många hamnar mellan stolarna under vårdprocessen. Därför ställer vi i kommande upphandling tydligare krav på samordning och samverkan mellan olika vårdgivare för att minimera den risken, säger Helena Balthammar (S), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.

Skrivning kring orosanmälan

I den nya kravspecifikationen förekommer också en ny skrivning om orosanmälan, som innebär att vårdgivare inom barn- och ungdomspsykiatrin ska överväga upprätta en orosanmälan om patienten uteblir från tre besök på mottagningen.

– Det handlar om att tidigt sätta in insatser för barn och unga i behov av psykiatrisk vård som far illa. Beslutet sänder en skarp och viktig signal att det är barnets behov som är utgångspunkten i vårdprocessen, säger Kerstin Sjöberg (C), hälso- och sjukvårdsnämndens 3:e vice ordförande.

Rehabilitering upphandlas

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade också att ta fram en kravspecifikation och göra en ny upphandling av rehabiliteringsverksamhet med inriktning mot både rörelseorganens sjukdomar och lätt till medelsvår psykisk ohälsa inför att nuvarande avtal löper ut.

– Psykisk sjukdom och ohälsa är den dominerande sjukskrivningsorsaken inom Region Östergötland. Även om att det skett en utveckling inom området finns ett fortsatt behov av att utveckla och stärka rehabiliteringen för patienter med lätt till medelsvår psykisk ohälsa i kombination med besvär från rörelseorganen, säger hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Torbjörn Holmqvist (S).

Fokus i ett nytt avtal är att ge patienterna tillgång till en jämlik rehabilitering över länet och att utveckla samverkan mellan privata leverantörer och regionens rehabiliteringsverksamhet för att ge patienten valmöjligheter och rehabiliteringsinsatser som kompletterar varandra.

Fakta om BUP-upphandling i korthet

Nuvarande upphandlingsavtal löper ut i maj nästa år. Upphandlingsprocessen pågår under hösten, varpå beslut om leverantör tas före årsskiftet. Avtalstiden är 2021-06-01 tom. 2025-05-31.

Totalt uppgår volymen för upphandlingen till 50 miljoner kronor för den del av barn- och ungdomspsykiatrin som ska upphandlas.

Enligt kravspecifikationen ska mottagningsverksamhet inom BUP finnas i orterna Mjölby, Motala, Linköping och Norrköping.