Region Östergötland

Bättre samverkan för barn och unga i familjehem eller HVB

[2020-06-08]

En ny överenskommelse mellan Region Östergötland och länets kommuner ska förbättra samverkan kring barn och ungdomar som är placerade i familjehem eller hem för vård och boende (HVB).

1600 barn och unga i Östergötland är placerade i familjehem eller HVB-hem. Foto: Shutterstock


Uppskattningsvis 450-500 barn och unga i Östergötland nyplaceras varje år i behandlingshem (HVB) eller familjehem. Under 2018 var totalt cirka 1 600 barn och unga placerade i familjehem eller i HVB. Av dessa var cirka 36 % placerade i HVB och 64 % i familjehem.
– 1600 barn och unga i Östergötland är placerade i familjehem eller HVB-hem. Det är viktigt att insatser för barnen görs utifrån deras behov, och i rätt tid. Denna överenskommelse ska ge ökade förutsättningar för att insatser från socialtjänst, skola och vård ges med barnens behov i centrum, säger regionrådet Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland, som i dag har behandlat överenskommelsen för Region Östergötlands del.

Tydliggör samarbete
Överenskommelsen har utarbetats på uppdrag av Samråd vård och omsorg, en beredning under länets social- och omsorgsnämnder och regionens hälso- och sjukvårdsnämnd. Det övergripande målet är att barn och unga som är placerade utanför det egna hemmet får tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som andra barn och unga och det blir en välfungerande samverkan mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Syftet är att tydliggöra samarbetet mellan kommunernas socialtjänst och regionens hälso- och sjukvård när ett barn eller en ungdom placeras i familjehem eller HVB. Överenskommelsen förtydligar ansvarsfördelning och samverkan kring exempelvis utskrivning, hälsoundersökningar och tandvård, rapportering av avvikelser, stöd vid psykisk ohälsa och missbruk, insatser för att förebygga självmord och stöd till anhöriga.

"Känner stor tillfredsställelse"
– Alla barn har rätt till en god hälsa och ett bra liv, men generellt mår placerade barn sämre än andra barn. När samhället går in som förälder innebär det ett stort ansvar i att göra vad vi kan för att säkerställa barnens hälsa och förutsättningar till ett bra liv. Genom överenskommelsen förbinder sig kommunerna och regionen att gemensamt jobba för de placerade barnens bästa – vilket jag personligen känner en stor tillfredsställelse över, säger Anna Johansson (S), ordförande i omsorgs- och socialnämnden i Mjölby kommun.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88