Region Östergötland

Barnkonventionen blir barnrättslag

[2019-12-18]

Vid årsskiftet görs barnkonventionen om till svensk lag. Det innebär ett förstärkt skydd för barn och en möjlighet att ta tillvara barns rättigheter på ett bättre sätt. I Region Östergötland har 160 barnrättsombud utbildats och under nästa år kommer barnbokslut att testas i vissa verksamheter.

Caroline SjödellBilden visar ett barn med en bok.

Caroline Sjödell är samordnare för barnrätt i Östergötland och en av dem som planerat för införandet av lagen i Region Östergötlands verksamheter.

Hur märker föräldrar och barn att barnkonventionen blivit lag efter årsskiftet?

– Att barnkonventionen nu upphöjs till svensk lag gör att den får högre status i Sverige. En av de största skillnaderna blir att vi som myndighet har ett större ansvar att se till att lagen följs. Barn i utsatta situationer, exempelvis barn i vårdnadstvister, barn som är omhändertagna av socialtjänsten eller barn som befinner sig i migrationsprocessen kommer att få ett starkare rättsligt skydd. Barnrättslagen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet när övriga lagar inte räcker till.

Vad ska man göra om man tycker att ens barns rättigheter inte respekteras i hälso- och sjukvården?

– Du eller ditt barn kan lämna synpunkter eller klaga om ni inte är nöjda med den vård ni har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Ni kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt: Kontakta den mottagning där ni fick vård, eller kontakta patientnämnden. Era synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Ni kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre.

Utbildat barnrättsombud

För att barnets bästa ska finnas som ett medvetet perspektiv i arbetet har Region Östergötland beslutat att införa barnrättsombud. Syftet är att sprida kunskap om barnkonventionen kopplat till verksamhetens uppdrag och att bevaka barnets rättigheter i det vardagliga arbetet.

– Under året har 160 barnrättsombud utbildats i Region Östergötland. Barnrättsombuden utses av ansvarig chef och genomgår en grundutbildning i barnrätt. Utöver detta deltar man även på ombudsträffar och erbjuds fortbildning årligen om barnets rättigheter, säger Caroline Sjödell.

Under nästa år kommer även något som kallas för barnbokslut att prövas i regionen.

– Det är ett verktyg för att följa upp Region Östergötlands ansvar att omsätta barnets rättigheter i barnkonventionen. Syftet är att kunna visa om och på vilket sätt barn och ungas rättigheter säkerställs i verksamheterna. Detta ger möjlighet att åstadkomma en mer långsiktig planering för att kunna utveckla verksamheterna och ha en god framförhållning inför kommande års barnrättsarbete. Under 2020 kommer barnbokslut att testas i några verksamheter och faller det väl ut kommer det spridas i hela regionen.

Textansvarig: Sofie Drake af Hagelsrum, 0725-32 56 40

Fakta om barnrättslagen

Barnkonventionen utgår ifrån fyra grundprinciper:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  • Vid beslut som påverkar barnet ska barnets bästa komma främst.
  • Alla barn har rätt till liv.
  • Alla barn har rätt att säga sin mening och få den respekterad.