Region Östergötland

Avdelning på Vrinnevisjukhuset drabbad av MRSA

Entré till och delar av Vrinnevisjukhuset

[2022-03-02]

Neonatalavdelningen på Vrinnevisjukhuset har upptäckt fall av den multiresistenta bakterien MRSA. Provtagning, smittspårning och andra insatser har genomförts för att kartlägga och stoppa fortsatt smittspridning.

Spridningen av MRSA upptäcktes vid en rutinkontroll och berör ett mindre antal barn som har vårdats på neonatalavdelningen på barn- och ungdomsmedicinska kliniken vid Vrinnevisjukhuset. Patienterna har med något enstaka undantag inte haft några sjukdomssymtom kopplade till att de är bärare av bakterien. Den berörda kliniken och Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland ser trots det allvarligt på utbrottet och har vidtagit ett antal åtgärder för att spåra och stoppa fortsatt smittspridning.

– Vi har aktiverat våra rutiner för att på ett effektivt och samlat sätt hantera och begränsa spridningen av bakterier med resistensproblematik, säger Erik Stenkvist, chefläkare vid Vrinnevisjukhuset.

En särskild utbrottsgrupp har tillsatts för att hantera de fortsatta aktiviteterna. Utöver provtagning och smittspårning av barn, deras föräldrar och sjukvårdspersonal har flera vårdhygieniska åtgärder genomförts, bland annat har rutiner för smittstädning och hantering av tvätt gåtts igenom och utökats. Avdelningen har också tillfälligt dragit ner antalet vårdplatser till följd av händelsen.

De barn som bekräftats bära på MRSA kommer fortsatt att följas upp av sjukvården.

Text: Bodil Knuthammar, kommunikationsenheten

Om MRSA

Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot penicillinpreparat. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla. MRSA är ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen. Bakterien sprids genom kontaktsmitta.

Har man inga riskfaktorer som kroniska sår eller eksem blir man vanligtvis bara tillfällig bärare av MRSA. Då har man normalt inga symtom och man gör sig av med bakterien så småningom. Men eftersom bakterierna kan ligga vilande i hud eller slemhinnor finns det (trots upprepade kontrollodlingar utan bakterieväxt) risk för ett uppblossat bärarskap eller infektion vid sårskada eller eksem.

(Källa: Folkhälsomyndigheten)