Region Östergötland

Att göra saker tillsammans främjar hälsa vid demens

[2020-05-29]

Att stödja det friska och att fokusera på vad personer med demens och anhöriga kan göra istället för på vad de inte kan göra. Det är ett förhållningssätt som främjar hälsa både för patienter och deras och partners, visar specialistsköterskan Therése Bielstens avhandling inom medicinsk vetenskap, Linköpings universitet.

Bilden visar Therese Bielsten på en grön gräsnmatta med en vattenspridare bakom.

Majoriteten av personer med demens bor i sitt eget hem och ofta tillsammans med sin partner som blir en informell vårdgivare. Allt eftersom demenssjukdomen fortskrider behöver paret anpassa sig till nya situationer och parrelationen kan komma i skuggan av vårdrelationen. Sådana förändringar kan leda till negativa konsekvenser för båda partners, såsom depressiva
symtom och sämre livskvalitet.

Therése Bielsten är specialistsjuksköterska inom vård av äldre. Hon har i sin avhandling undersökt stöd och interventioner för par där ena partnern har demens, och tagit fram och utvärderat ett stöd för par i gruppen.

– Stöd som erbjuds par där ena partnern har demens är ofta uppdelat i olika typer av stöd för personen med demens och för partnern, och saknar fokus på parrelationen och det vardagliga livet. Stöd och interventioner är nästan alltid problemorienterade med fokus på symtom och negativa aspekter av demenssjukdomen, säger Therése Bielsten.

Tillsammans med par där den ena har demens utvecklades innehållet till ett hälsofrämjande stöd och en multimedia-applikation, DemPower, togs fram. Applikationen har fokus på parförhållanden, hälsofrämjande resurser och vardagen och är tillämpad i det vardagliga livet. Stödet utvecklades i en svensk och en engelsk version och testades och utvärderades på par där ena partnern har demens.

Nytta i vardagen
Resultaten visade att par som lever med demens efterfrågar ett hälsofrämjande stöd med fokus på det positiva och att de hade nytta av DemPower i sin vardag.

– Parens strategi för att vårda sin relation och sitt välbefinnande handlade just om att göra saker tillsammans i vardagliga sammanhang. Vikten av välbefinnande i vardagen "everyday life" bör stödjas och främjas, säger Therése Bielsten.

Hon understryker vikten av att forskare, vårdpersonal och allmänhet ger stöd till par där ena partnern har demens, för att de ska kunna fortsätta leva ett så normalt liv som möjligt. Detta kan bäst uppnås genom att fokusera på parens resurser, genom inkludering och genom att värdera dem som experter inom demensforskning och i deras livserfarenheter.

– Det rådande förhållningssättet till demenssjukdom ligger långt efter förhållningsättet till andra kroniska sjukdomar där fokus ligger på att ta tillvara det friska och positiva. Det är viktigt att stödja det friska och att fokusera på vad personer med demens och anhöriga kan göra istället för på vad de inte kan göra, säger Therése Bielsten.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

Avhandlingen "Doing things together" Towards a health promoting approach to
couples´relationships and everyday life in dementia" lades fram av Therése Bielsten den 3 april 2020 vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) vid Linköpings universitet, Campus Norrköping. 

Andra webbplatser