Region Östergötland

Startar gemensamt HVB-hem i samverkan

[2019-12-09]

Region Östergötland och länets kommuner kommer under nästa år att starta ett gemensamt HVB-hem. Syftet är att erbjuda ungdomar med särskilda behov samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

Bilden visar en ung person i stadsmiljö

Hälso- och sjukvårdsnämnden har idag beslutat att godkänna ett avtal om samverkan mellan Region Östergötland och länets tretton kommuner kring ett hem för vård och boende (HVB). Behandlingshemmet kommer att ha tio platser och vara placerat i Norrköpings kommun, men alla länets kommuner ska kunna nyttja det.

Delat huvudmannaskap

Region Östergötland och Norrköpings kommun kommer att dela på huvudmannaskapet. Den totala kostnaden för HVB-hemmet beräknas till 14,6 miljoner kronor per år, varav Region Östergötland står för 4 miljoner kronor.
– Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande vårdkedja och samordnade insatser från både barn- och ungdomspsykiatrin och kommunens socialtjänst, säger Helena Balthammar (S), 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Familjeperspektiv

Målgruppen är ungdomar i åldern 13-17 år som har en allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och där öppenvård inte bedöms räcka till.
Vården ska utgå från barnets behov men också utgår från ett familjeperspektiv. HVB-hemmet kommer att arbeta med ungdomarna och deras familjer i olika miljöer – som hem, skola och fritid. En viktig del i vården är att kontakten med behandlingshemmet finns kvar under en längre period i samband med övergången till öppenvård i den egna kommunen eller till dess att en behandling avslutas.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88