Region Östergötland

Beslut att utreda fler vårdcentrum i länet

Bilden visar en äldre patrient i vården.

[2019-12-10]

Omställningen till mer nära vård intensifieras nu i Region Östergötland. Under nästa år kommer regionen bland annat att utreda lokalisering och uppdrag för ett antal vårdcentrum i länet.

Bilden visar Kaisa Karro.

Arbetet med att ställa om till mer nära vård pågår i många av landets regioner och är ett av Region Östergötlands högst prioriterade utvecklingsområden. Bakgrunden är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och ökande behov av vård och omsorg. Samtidigt skapar medicintekniska utvecklingen och digitaliseringen nya behandlingsmöjligheter och mer vård kan ske utanför sjukhusen, i patientens hemmiljö.

Utveckla hemsjukvården
I dagarna har både hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen beslutat om ett antal uppdrag kopplade till omställningen till nära vård.

Besluten innebär bland annat att Region Östergötland ska fortsätta arbeta för att fördjupa samverkan med kommunerna kring den nära vården. Den specialiserade hemsjukvården ska utvecklas och forskningen ska stärkas i den nära vården och primärvården. I uppdragen ingår också att fortsätta utveckla mobila lösningar som möjliggör mer vård på distans.

Fler vårdcentrum
Under 2020 ska regionen också utreda lokalisering och verksamhetsinnehåll i ett antal vårdcentrum i olika delar av länet. Ett exempel på vårdcentrumsamverkan finns i dag i Finspång.

– Omställningen handlar mycket om att styra vård som inte behöver ges på sjukhusen till andra vårdformer. En möjlighet som vi vill pröva i Östergötland är att inrätta fler vårdcentrum, där regionen och kommunen har en nära samverkan kring vårdplatserna, säger regionstyrelsens ordförande Kaisa Karro (S).

Hon understryker att en välfungerande nära vård bygger på en stark primärvård. Under 2020 får länets vårdcentraler bland annat en ramförstärkning om 30 miljoner kronor som bland annat ska gå till särskilt mottagande av äldre och personer med komplexa vårdbehov.

Textansvarig: Bodil Knuthammar, 010-103 94 88