Region Östergötland

20 miljoner till Linköpingsforskning för att förbättra äldres hälsa

[2021-02-19]

Fem Linköpingsforskare får sammanlagt 20 miljoner kronor i projektbidrag från Familjen Kamprads stiftelse. Projekten, inom bland annat hjärtsjukvård och geriatrik, syftar till att förbättra livskvaliteten för den åldrande befolkningen genom stärkt fysiskt och psykiskt välmående.

Bilden visar Anna StrömbergBilden visar Johanna Simmons

Familjen Kamprads stiftelse delar ut 164 miljoner kronor till projekt som ska förbättra äldres livskvalitet. Bidragen delas ut till ett tjugotal svenska lärosäten, forskningsinstitut och landstingsregioner och forskare i Region Östergötland och Linköpings universitet delar på 20 miljoner totalt.

Tio miljoner till Hjärtcentrum
Hjärtcentrum i Region Östergötlnd tilldelas 10 miljoner till två projekt. Störst anslag om 7 miljoner kronor får professor Anna Strömberg, som forskar om internetbaserat anhörigstöd via 1177 till anhöriga som stödjer en person med hjärtsvikt. Projektet är i samverkan med Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Jönköpings universitet, Region Östergötland, Region Kalmar, Region Jönköping och Region Sörmland, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, samt 1177 vårdguiden.

– Det är fantastiskt att få detta stöd från Familjen Kamprads stiftelse för att genomföra en studie där vi vill utvärdera effekterna av ett digitalt stöd till anhöriga till personer med hjärtsvikt med avseende på de anhörigas beredskap att vårda och deras hälsa, livsstil och livskvalitet, säger Anna Strömberg.

Joakim Alfredsson, Forum Östergötland och Hjärtcentrum, tilldelas tre miljoner för projektet "Förbättrad behandling och livskvalitet för äldre med hjärtsjukdom - med skörhet som ett mått på biologisk ålder".

– Det känns verkligen bra att få detta forskningsanslag, som riktar sig mot en grupp som det tidigare forskats ganska lite på. Med en åldrande population ser vi allt flera äldre med flera andra sjukdomar, men vi ser också alltfler äldre som är väldigt pigga, säger Joakim Alfredsson.

Mycket kunskap hämtats från studier av betydligt yngre och friskare patienter och ett bättre mått på något som kan kallas "biologisk ålder" behövs. Skörhet, eller Frailty, är ett sådant - både för att identifiera de som har mycket dålig prognos och för att identifiera de som är "äldre äldre" men har god prognos och bör få samma sekundärpreventiva behandling som yngre.

Upptäcka utsatthet för övergrepp vid demenssjukdom
Från Region Östergötland och LiU tilldelas också forskarna Helen Setterud medel för projektet "Förebyggande av blindhet hos äldre - nytt arbetssätt för ökad tillgänglighet till vård", och Johanna Simmons för projektet "Reagera - Demens. Att upptäcka och motverka övergrepp mot äldre personer med demenssjukdom". Övergrepp mot äldre är vanligt och kopplat till olika typer av ohälsa. Den beroendeställning som många personer med demenssjukdom har till andra personer, som närstående, hemtjänst eller personal på ett boende, ökar risken att utsättas och gör samtidigt utsattheten extra svår att upptäcka.

– Vårt projekt handlar om att utveckla metoder för att inom vård och omsorg upptäcka utsatthet för övergrepp hos personer med demenssjukdom. Det betyder så klart väldigt mycket att få anslaget och vi ser ett stort behov av att vi inom sjukvården blir bättre på att upptäcka utsatthet för övergrepp, säger Johanna Simmons, läkare vid medicinska och geriatriska akutkliniken, Närsjukvården i centrala Östergötland.

Textansvarig: Maria Carlqvist, nyhetsredaktionen, 010-103 76 28

 

Andra webbplatser