Region Östergötland

Utebliven läkemedelsbehandling (CCL 2021-242)

Diarienummer: CCL 2021-242

[2021-09-24]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient med insulinbehandlad diabetes genomgick ett planerat större kirurgiskt ingrepp. Första tiden efter operationen uppstod komplikationer från lungorna, som behandlades framgångsrikt. Knappt två veckor efter operationen fick patienten på nytt snabb andning, hög puls och senare påverkat medvetande. Utredning visade mycket högt blodsocker och syror i blodet, så kallad ketoacidos. Tillståndet krävde flera dygns intensivvård och därefter en förlängd vård på vårdavdelning. En orsak till det inträffade var oklarheter i ansvar för diabetesbehandlingen mellan vårdpersonal och patientens egenvård. Patienten har inget men av det inträffade.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00

Beslut IVO 2022-02-1, dnr IVO 3.1.1-35637/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelse som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.