Region Östergötland

Utebliven ID-kontroll (NSÖ CL 2021-8)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-8

[2021-03-29]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som inkommer till psykiatrisk akutmottagning pga psykotiska symtom. Patientens identitet styrks av polis men någon kontroll av identitet görs ej. Inläggning sker under tvång med stöd av LPT. Det framkommer nästföljande dag att patienten uppgett annan persons identitetsuppgifter.

Kliniken har gjort internutredning och upprättat handlingsplan för att förhindra återupprepande

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2021-04-27, dnr 3.1.1-11258/20201

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.