Region Östergötland

Utdragen utredning (CCL 2020-236)

Diarienummer: CCL 2020-236

[2021-04-14]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Äldre patient som undersökt en nytillkommen knöl, där utredningen visar cancer men flera kliniker deltog eftersom det var oklart var primärtumören satt. Det kunde fastställas att primärtumören var en hudcancer men det var svårt att hitta var den satt. I utredningsprocessen uppstod en fördröjning efter en undersökning, eftersom det inte varit tydligt vem som ansvarade för nästa steg och därmed fanns en risk för försämrad prognos. I detta fall har patienten fått försenad kirurgi men bedöms inte fått en sämre prognos trots det inträffade. 

Intern utredning är utförd och det pågår en kartläggning av hela processflödet.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-04, dnr IVO 3.1.1-14092/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.