Region Östergötland

Utdragen utredning av bukmalignitet (CCL 2021-215)

Diarienummer: CCL 2021-215

[2021-09-13]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Äldre patient med viss bakomliggande sjuklighet, sökte akut på grund av buksmärta och genomgick kort därefter en galloperation. I samband med denna upptäcktes förändringar på levern som visade sig vara cancer. Ett flertal läkare deltog i utredningen och ett stort antal utredningar gjordes för att kartlägga utbredning och primärtumör, vilket tog tid. Även bedömningar av operationsrisker utifrån övrig sjuklighet behövde göras och kirurgi var vid slutlig bedömning inte möjlig att genomföra. Fördröjningen kan ha påverkat möjligheterna till kurativ behandling, patienten har pågående cellgiftsbehandling.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-11-10, dnr IVO 3.1.1- 34371/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.