Region Östergötland

Sidoförväxling (CCL 2021-86)

Diarienummer: CCL 2021-86

[2021-05-04]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient med varansamling i lungsäcken på höger sida behövde ett dränage för evakuering. Trots kontroll med röntgengenomlysning och ultraljud lades dränaget in på väster sida och punkterade vänster lunga. Patienten behövde därför att förnyat dränage under ett dygn. Patienten har inga bestående men av det inträffade.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-06-07, dnr IVO 3.1.1-19956/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.