Region Östergötland

Postoperativ komplikation (CCL 2020-327)

Diarienummer: CCL 2020-327

[2021-01-29]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient genomgick ett planerat ingrepp. Senare samma kväll på vårdavdelningen återfanns patienten i grav chock. Efter hjärtlungräddning och akut reoperation på grund av stor blödning vårdades patienten under en längre tid på intensivvårdsavdelning. Det är ännu oklart om och till vilken grad patienten fått bestående men.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut IVO 2021-05-25, dnr IVO 3.1.1-05599/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att
utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig
vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har
vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.