Region Östergötland

Operation på fel nivå (CCL 2020-278)

Diarienummer: CCL 2020-278

[2021-02-04]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med nackbesvär genomgick en planerad operation i nackkotorna, dock upptäcktes det att fel lokalisation opererats vid röntgenkontrollen efter operationen. Nytt ingrepp gjordes dagen därpå på den nivå som var planerad. Patienten kunde kort därefter lämna sjukhuset men reoperationen har ökat risken för komplikationer.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-02-15, dnr IVO 3.1.1-06158/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.