Region Östergötland

Ofullständig hälsodeklaration (CCL 2021-46)

Diarienummer: CCL 2021-46

[2021-06-17]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

I samband med uppdatering av en elektronisk hälsodeklaration som används vid blod/plasma-givning uppmärksammas inte att delar av hälsodeklarationen för plasmagivare fallit bort. Efter närmare 6 månader uppmärksammas misstaget. Den plasma som givits under perioden som finns fryst i blodcentralens lager kasseras. Enstaka enheter har blivit givna till patient. Genom kontakter med de aktuella givarna säkras att hälsodeklarationerna innan tappning varit utan anmärkning. I samband med blodgivning tas också blodprover som varit utan anmärkning. Ingen patient har kommit till skada till följd av det inträffade.

En intern utredning och en händelseanalys har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut IVO 2021-07-06, dnr IVO 3.1.1-24046/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.