Region Östergötland

Missad uppföljning av lungröntgenfynd (CCL 2021-03)

Diarienummer: CCL 2021-03

[2021-01-29]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient under uppföljning av behandlad cancer hade ett misstänkt fynd vid röntgenkontroll som ingav misstanke på ytterligare malignitet. Patienten fortsatte med sina ordinarie kontroller och vidare utredning av det nya fyndet blev inte planerad i samband med pågående semesterperiod, där flera läkare avlöste varandra och fyndet upptäcktes av annan vårdgivare drygt ett år senare och en spridd lungcancer konstaterades. Fördröjningen har försämrat patientens prognos.

En internutredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-03-01, dnr IVO 3.1.1-05564/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.