Region Östergötland

Långsamt utredningsförlopp (CCL 2021-60)

Diarienummer: CCL 2021-60

[2021-05-18]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Spädbarn med förlossningskomplikation och efterföljande problem med vätskeansamling i hjärnan som behövde tappas initialt. En positiv utveckling sågs första månaderna men därefter uppstod svårigheter att bedöma med ultraljud och en annan undersökningsmetod behövdes. Denna blev fördröjd och när den kom till stånd krävdes ett akut ingrepp. Barnet har återhämtat sig, intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-11-26, dnr IVO 3.1.1-21246/2021

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.