Region Östergötland

Komplikation efter operation (CCL 2020-356)

Diarienummer: CCL 2020-356

[2021-02-16]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient opererades akut för en testikelvridning. Patienten återkom dagen efter hemskrivningen med fortsatt smärta. Vidare utredning visade att testikeln fortsatt var vriden. En förnyad operation utfördes. Tyvärr gick testikeln inte att rädda.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut IVO 2021-04-22, dnr IVO 3.1.1-07614/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.