Region Östergötland

Försenad synbedömning (CCL 2021-52)

Diarienummer: CCL 2021-52

[2021-10-08]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ett barn remitterades från barnavårdscentral till ögonkliniken på grund av synproblem men remissbesöket kom till stånd något år försenat. Behandling med glasögon och lapp för ena ögat inleddes men förseningen har inneburit en förlängd behandlingstid och kan ha påverkat långtidsresultatet även om prognosen för barn i aktuell ålder är god generellt.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-10-25, dnr IVO 3.1.1-37908/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
Inledningsvis konstaterar IVO att den anmälda händelsen uppmärksammades av vårdgivaren i november 2019 till januari 2021 och att anmälan inkom till IVO den 11 oktober 2021. Av 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att en anmälan ska göras snarast efter det att händelsen inträffat. I det här fallet anser IVO att vårdgivaren inte uppfyllt detta krav.
IVO bedömer att vårdgivaren i övrigt har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.