Region Östergötland

Försenad diagnos (RÖ 2021/2453)

Diarienummer: RÖ 2021/2453

[2021-11-25]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som aktualiseras i mars 2020 på remiss från vårdcentral på grund av viktnedgång och sänkastegring. Utredningsmomenten som följer, drar ut på tiden och inte förrän i september 2020 ställs diagnosen pancreascancer. Bedömningen är att det långa utredningsförloppet kan ha försämrat patientens förutsättningar för ett gynnsamt förlopp.

Internutredning har utförts och handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2021-12-20, dnr 3.1.1-45933/2021-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
Inledningsvis konstaterar IVO att den anmälda händelsen uppmärksammades av vårdgivaren i februari 2021 och att anmälan inkom till IVO den 25 november 2021. I övrigt bedömer IVO att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.