Region Östergötland

Försenad diagnos (CCL 2021-76)

Diarienummer: CCL 2021-76

[2021-04-27]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som sökt sin vårdcentral för besvär i underlivet där fynd föranledde vidare utredning. Remiss skickades för ultraljud, men patienten försämrades och sökte igen med nya symtom från båda benen. Uppföljning planerades efter insatt medicinering, prover togs men nästa dag behövde patienten söka akut för smärta från benen som nu var mycket svullna. Blodproppar konstateras, orsakade av en lokalt växande tumör.

Intern utredning gjord och behandling är insatt.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-07, dnr IVO 3.1.1-18132/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.