Region Östergötland

Försenad diagnos (CCL 2021-64)

Diarienummer: CCL 2021-64

[2021-06-18]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med risk för utveckling av grön starr och varierande tryck i ögonen gick på glesa kontroller på ögonmottagningen där det uppstod en fördröjning av uppföljningen med ett par år. Vid kontrollen konstaterades påverkan på synen på ena ögat och defekter i synfältet sågs.

Intern utredning är genomförd och åtgärder för bättre kontroll av väntelistan är genomförda.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-06-29, dnr IVO 3.1.1-24188/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.