Region Östergötland

Förlängd utredningstid (CCL 2020-329)

Diarienummer: CCL 2020-329

[2021-03-08]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med nyupptäckt tarmcancer, blev inlagd akut med tarmvred och opererades för detta men tumören kunde inte opereras samtidigt. Planeringen därefter blev att krympa tumören med cellgift och operera i senare skede men det behövdes ett cellprov från tumören först. Det blev svårt att få cellmaterial från tumören och utredningen tog lång tid. När utredningen var slutförd sågs spridning till andra organ, och prognosen kan ha påverkats negativt av fördröjningen.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-24, dnr IVO 3.1.1-09540/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.