Region Östergötland

Fördröjning av allvarlig synskada (CCL 2021-56)

Diarienummer: CCL 2021-56

[2021-04-20]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med redan förlorad syn på ett öga fick behandling för kvarvarande seende öga. Kort efter behandlingen uppstod en komplikation som krävde snabb åtgärd men det inträffade på jourtid och inom annan region varför fördröjning ledde till allvarligt försämrad syn i detta öga.

Internutredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-07, dnr IVO 3.1.1-15629/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
Den händelse som anmälts inträffade den augusti 2020. Anmälan inkom till IVO den 21 april 2021. Vårdgivaren har enligt IVO:s mening inte uppfyllt sin skyldighet enligt 3 kap. 5 § PSL att göra en anmälan snarast efter det att händelsen inträffat.
IVO bedömer att vårdgivaren i övrigt har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.