Region Östergötland

Fördröjd uppföljning av cancerbehandling (CCL 2020-328)

Diarienummer: CCL 2020-328

[2021-02-19]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient med konstaterad cancer som behandlats med cellgift behövde följas upp med undersökningar för att värdera effekt och eventuell spridning. Efter en röntgenundersökning missades det att sätta upp för nytt återbesök, och detta upptäcktes först några år senare. Ett cancerrediciv är fastställt och patienten är nu opererad men fördröjningen bedöms ha påverkat prognosen.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-03-01, dnr IVO 3.1.1-07799/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.