Region Östergötland

Fördröjd undersökning (RÖ 2021/1254)

Diarienummer: RÖ 2021/1254

[2021-12-01]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient remitterad för koloskopi på grund av ändrade avföringsvanor och undersökningen planerades ske inom två månader, men fick vänta fem månader på undersökningen på grund av lång kö till undersökningen. Man fann en rektalcancer vid undersökningen. Insatser för att förbättra tillgängligheten är gjorda och händelsen är utredd.

 

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2022-04-22, dnr IVO 3.1.1-46675/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.