Region Östergötland

Fördröjd inläggning (RÖ 2021/308)

Diarienummer: RÖ 2021/308

[2021-12-10]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient med bröstsmärta och stigande hjärtskademarkörer, blev kvar på akutmottagningen och i efterhand konstaterades att patienten haft en hjärtinfarkt under väntan på inläggning. Denna blev fördröjd på grund av att patienten skulle läggas in på annat sjukhus.

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson, 010-103 00 00

Beslut IVO 2022-01-19, dnr IVO 3.1.1-47662/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.