Region Östergötland

Fördröjd handläggning (RÖ 2021/486)

Diarienummer: RÖ 2021/486

[2021-11-25]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Tidigare väsentligen frisk 45-årig patient som i bostaden drabbas av plötsligt debuterande yrsel. Hämtas av ambulans och bedöms utifrån rådande triageringssystem såsom i behov av läkarbedömning inom 2 timmar. Man överprövar inte den i hemmet utförda bedömningen vid ankomst till sjukhus. Det dröjer nästan 5 timmar på akutmottagning innan läkarbedömning görs och det fattas då relativt snabbt misstanke om stroke. Patientens har utsatts för en risk för en mer omfattande hjärnskada under sin förlängda väntetid på akutmottagningen.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2022-02-07, dnr 3.1.1-45952/2021-3

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg avslutar ärendet och kommer inte vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO anser att vårdgivaren fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.