Region Östergötland

Fördröjd diagnostik vid misstänkt stroke (CCL 2020-361)

Diarienummer: CCL 2020-361

[2021-04-16]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En yngre individ inkom med ambulans och hade symtom på stroke. På grund av låg ålder blev handläggningen en annan än den vanliga vid denna misstanke och det medförde en risk för sämre prognos om det hade rört sig om stroke på grund av propp, men här konstaterades annan orsak.

Intern utredning är genomförd och handläggningen har inte orsakat någon vårdskada.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-04, dnr IVO 3.1.1-15181/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.