Region Östergötland

Fördröjd diagnos (RÖ 2021-244)

Diarienummer: RÖ 2021-244

[2021-12-09]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Tidigare väsentligen frisk patient som i juni 2020 söker för inflammation i tjocktarmen som bedöms vara en inflammerad och eventuellt sprucken inflammerad tarmficka. Tillståndet behandlas konservativt under några dagars inneliggande vård. Vid utskrivning planeras uppföljande coloskopi inom 4 till 5 veckor som dock dröjer till april 2021. Vid undersökningen upptäcks en tumör. Fördröjningen till undersökning på ca 8 månader bedöms ha utsatt patienten för en risk för försämrad prognos.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2022-06-13, dnr 3.1.1-47540/2021-12

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.