Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2021-9)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-9

[2021-09-24]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med tidigare ischemisk hjärtsjukdom och typ 2 diabetes, som remitteras för colonutredning radiologiskt efter att initialt genomgått gastro och rectoskopi på grund av blod i avföringen, via kirurgkliniken. Remiss för röntgen av tjocktarm skrivs i september 2020 men utförs inte förrän i januari 2021. Den diagnostiska fördröjningen kan ha medfört försämrad prognos för den colontumör som upptäcktes i samband med undersökningen.

Intern utredning har utförts samt handlingsplan för att förhindra att liknande inträffar igen, har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2021-10-26, dnr 3.1.1-35618/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.