Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2021-126)

Diarienummer: CCL 2021-126

[2021-06-07]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient söker akut på vårdcentral med en djup skärskada över fotryggen. Såret sutureras. Funktionskontroll av foten (rörlighet, känsel) genomförs inte. Ett drygt halvår senare diagnostiseras att en sena till stortån är helt av och behöver operativt åtgärdas.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-08-26, Dnr 3.1.1-23039/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen