Region Östergötland

Fördröjd diagnos av höftledsfrakturer (NSÖ CL 2020-142)

Diarienummer: NSÖ CL 2020-142

[2021-03-04]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som inkommit till akutmottagning i slutet av maj efter fall i hemmet. Efter initial utredning på akutmottagningen konstateras framför allt en uttalad saltbrist. Patienten ska ha klagat över ljumsksmärtor men detta har inte undersökts närmre. Utskrives till hemmet med hemtjänstinsatser efter en tid. Återkommer i bild av allvarlig infektion i slutet av september, då man vid röntgen av magen som bifynd noterar bilaterala äldre höftfrakturer. Utifrån patientens totala sjukdomsbild avvaktas operation.

Internutredning samt handlingsplan avseende identifierade systembrister har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2021-08-26, dnr 3.1.1-08921/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.