Region Östergötland

Fördröjd diagnos av fotledsfraktur (NSÖ CL 2020-183)

Diarienummer: NSÖ CL 2020-183

[2021-02-05]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som inkommer efter arbetsplatsolycka i december 2019, som traumalarm där bland annat lårbensfraktur samt knäfraktur konstateras. Patienten överförs så småningom, efter operation, till rehabiliteringsenhet. Klagar över värk och i juli 2020 röntgas även fotled där operationskrävande malleolfraktur och syndesmosskada föreligger. Således har diagnosen av denna skada fördröjts ca 7 månader.
nternutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2021-06-22, dnr 3.1.1-06286/2021

Beslut
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.