Region Östergötland

Fördröjd cellgiftsbehandling (CCL 2021-12)

Diarienummer: CCL 2021-12

[2021-02-12]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Yngre patient med känd spridd cancer som planerades för flera cellgiftsbehandlingar med täta intervall, fick på grund av otydlig planering ett längre uppehåll i väntan på återbesök. Fördröjningen på tre veckor har troligen inte varit avgörande för behandlingsresultatet.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO  2021-03-29, dnr IVO 3.1.1-06994/2021

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet

IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.