Region Östergötland

Feltolkade magsymtom (CCL 2021-117)

Diarienummer: CCL 2021-117

[2021-06-21]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ärendet gäller en äldre patient med viss bakomliggande sjuklighet som blev inlagd på grund av frekventa kräkningar och uttorkning sedan några dygn. Maginfluensa misstänktes, och patienten lades in för uppvätskning, men kräkningarna fortsatte. Allmäntillståndet var relativt gott men det förelåg fortsatta svårigheter att klara av att äta och dricka. Patienten avled dock hastigt ett par dygn senare efter att ha fått ner maginnehåll i lungorna i samband med kraftiga kräkningar. Ett passagehinder var orsaken till besvären men diagnosen ställdes sent i förloppet.

En intern utredning och händelseanalys har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-11-10, dnr IVO 3.1.1- 24366/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.