Region Östergötland

Felmätt blodsocker (CCL 2020-359)

Diarienummer: CCL 2020-359

[2021-01-08]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Ung patient med diabetes som nyligen fått en insulinpump med tillhörande blodsockermätare där tekniskt fel verkar ha orsakat insulinbrist som blev mycket allvarlig. Symtomen föranledde akut inläggning och teknisk analys är pågående av systemet. Patienten har återhämtat sig utan bestående men.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-02-05, dnr IVO 3.1.1-00470/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.