Region Östergötland

Felbedömda symtom (CCL 2021-94)

Diarienummer: CCL 2021-94

[2021-05-21]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ung patient som under veckan före ankomst till sjukhuset haft halsont men blev inlagd på grund av nytillkomna symtom som tolkades som maginfluensa. Det misstänktes att vätskebrist på grund av kräkningar var orsaken till hög puls och påverkade prover, och behandling inleddes med vätskedropp. Kort efter att patienten anlänt till vårdavdelning försämrades allmäntillståndet och patienten drabbades av hjärtstopp. Trots intensiva återupplivningsförsök avled patienten i bild förenlig med snabbt förlöpande blodförgiftning (septisk chock).

Intern utredning är utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson

Beslut IVO 2022-04-22, dnr IVO 3.1.1-21648/2021
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.