Region Östergötland

Cancerrecidiv efter operation (CCL 2020-248)

Diarienummer: CCL 2020-248

[2021-04-21]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient sökte för närmare 10 år sedan vård på grund av en hudförändring nära ögat. Förändringen, som opererades bort, visade sig vara en basalcellscancer. Förändringen har recidiverat och vid flera tillfällen har förnyade operationer genomförts. Mikroskopisk undersökning inte kunnat bekräfta radikal kirurgi. Patienten har nu ett omfattande lokalt återfall av cancern och ges nu strålbehandling som riskerar att påverka synen.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-05-07, dnr IVO 3.1.1-16092/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.