Region Östergötland

Bristande val av operativt ingrepp (CCL 2021-40)

Diarienummer: CCL 2021-40

[2021-10-21]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient med stark misstanke om tumör planeras för operativt ingrepp. I förberedelser för av val av operationsmetod och omfattning av kirurgi tas kontakt med andra specialister. En omfattande operation genomförs. Patienten får efter operation en infektion som kräver flera förnyade kirurgiska ingrepp med nya vårdtillfällen på sjukhuset. Senare i vårdförloppet framkommer att den ursprungliga operationen var onödigt omfattande och borde ha ersatts av ett betydligt mindre ingrepp med lägre risk för komplikationer.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-11-10, dnr IVO 3.1.1-41402/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.