Region Östergötland

Bristande uppföljning av läkemedelsbehandling (CCL 2020-300)

Diarienummer: CCL 2020-300

[2021-02-24]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

En patient med komplicerat sjukdomstillstånd som sköts samtidigt på flera kliniker behandlas med ett läkemedel (Retacrit) för lågt blodvärde. Behandlingen sköts av en av klinikerna, men kontroller av blodvärdet görs även i samband med besök på de olika klinikerna. I samband med förnyelse av recept för läkemedlet uppmärksammas ett mycket högt blodvärde, som kopplas till den aktuella läkemedelsbehandlingen och att blodvärdet under flera månader varit normalt och sakta ökat. Behandling med blodtappning krävs. Patienten har inte några bestående men av det inträffade.

En internutredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut IVO 2021-03-29, dnr IVO 3.1.1-08282/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.