Region Östergötland

Blodförgiftning av venös infart (RÖ 2021/2827)

Diarienummer: RÖ 2021/2827

[2021-12-21]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som lagts in för planerad cancerkirurgi på sjukhus A, överflyttas sedan till sjukhus B för eftervård där patienten inom ett par dygn utvecklar en blodförgiftning som kan härledas till venösa infarter som applicerats tidigare under vårdförloppet.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2022-04-29, dnr 3.1.1-48601/2021-6

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.