Region Östergötland

Barn avled före förlossning (CCL 2021-89)

Diarienummer: CCL 2021-89

[2021-04-20]

Chefläkare Rose-Marie Pettersson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Graviditet som förlöpt relativt bra trots riskfaktorer, där förlossning närmade sig men dokumentationen brister delvis avseende parametrar som behövde följas och som kan ha påverkat utgången. Modern inkom med buksmärta och avsaknad av fosterrörelser, det konstaterades en för tidig avlossning av moderkakan, och barnet hade avlidit.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Rose-Marie Pettersson 010-103 00 00

Beslut IVO 2021-06-21, dnr IVO 3.1.1-15613/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren ha