Region Östergötland

Allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2021-38)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-38

[2021-09-27]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med ett flertal bakomliggande sjukdomar inkommer efter falltillbud i hemmet. Vårdas inneliggande under den aktuella perioden med bl a droppterapi. Vid utskrivning avlägsnas PVK men patienten återinläggs inom några timmar där man kan konstatera en sepsis med ursprung i kärlinflammation relaterad till tidigare venösa infart. Tecken till uppseglande infektion förelåg sannolikt redan vid utskrivning från sjukhus.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

IVO beslut 2021-10-07, dnr 3.1.1-35624/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.