Region Östergötland

Allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2021-21)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-21

[2021-05-01]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med förhöjt ögontryck som under åren 2015 till 2019 i oktober följs och behandlas avseende tryckstegring i vänster öga. Uppföljande återbesök planeras men fördröjs nästan ett år och patienten har under den tiden ådragit sig en synfältsdefekt.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000

Beslut IVO 2021-11-15, dnr 3.1.1-22388/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.