Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2020-182)

Diarienummer: NSÖ CL 2020-182

[2021-04-21]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enlligt lex Maria.

Barn som inkommer med buksmärtor, inläggs för observation och man kan ej klargöra orsaken till besvären och patienten skrivs efter ett par dagar ut till hemmet. Söker ånyo efter något dygn med accentuerade besvär och visar sig då ha en perforerad blindtarmsinflammation med abscessbildning.

Internutredningar från involverade kliniker har gjorts och handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-104 30 21

IVO beslut 2021-05-20, dnr 3.1.1-15593/2021

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.